Giỏ hàng

Trà gói

Ancient Green Tea
BETTERDAY Chè túi bạc
47,000₫
Black tea Ha Giang
BETTERDAY Chè túi bạc
55,000₫
Black tea with Vanilla
BETTERDAY Chè túi bạc
87,000₫
Earlgrey tea
BETTERDAY Chè túi bạc
61,000₫
Green cardamom tea
BETTERDAY Chè túi bạc
77,000₫
Jamine Tea
BETTERDAY Chè túi bạc
60,000₫
Masala Chai tea
BETTERDAY Chè túi bạc
87,000₫
Mint tea
BETTERDAY Chè túi bạc
55,000₫